Kanai Sensei 3th Kyu Test Techniques

Kanai Sensei 5th Kyu Test Techniques

Kanai Sensei 4th Kyu Test Techniques

Kanai Sensei & David Halprin Demonstrating 1st Kyu Test Techniques

Aikido Videos

MEDIA AND USEFUL LINKS

Kanai Sensei 2th Kyu Test Techniques